Welkom

Voorwoord

Inleiding

Aanvullingen
Contact: Hugo Vanhoudt

VOORWOORDDit boek wil een geactualiseerde en uitgebreide versie zijn van het werk Les monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols van H. Enno Van Gelder & Marcel Hoc (Amsterdam,1960). Het geeft een overzicht van de centrale muntslag in de Lage Landen van 1434 tot 1830. Het beginjaar is gebaseerd op de Ordonnantie van 23 januari 1434, waarmee Filips de Goede de muntslag in zijn gebieden uniformiseerde - het eindjaar valt samen met het stopzetten van de gemeenschappelijke muntslag onder Willem I, koning der Nederlanden, na het uitroepen van de Belgische onafhankelijkheid.

Bestuurlijk was het gebied sinds de Bourgondische periode ruimer dan het grondgebied van het huidige Nederland en België (met als voor naamste uitzondering het Prinsbisdom Luik). Aangezien de vorst meestal in Vlaanderen of Brabant verbleef, sprak men van de ‘landen van herwaarts over’ of ‘les pays de par deça’, d.w.z. de omliggende en aangrenzende gebieden,en van de ‘landen van derwaarts over’ of ‘Les pays de par dela ’, d.w.z. de Bourgondische gebieden in Frankrijk.

De centrale muntslag in de Lage Landen wordt hier behandeld in de breedste zin wat betreft het bestuurlijk grondgebied (incl. Bourgondië), en omvat al de officiële uitgiften van de regerende vorsten, de munten van opstandelingen in deze periode, en andere speciale uitgiften zoals meervoudige gewichten (pied-forts), presentatiemunten, enz. Het was de bedoeling zoveel mogelijk informatie te bundelen in dit werk. Aanvullingen en correcties aan dit boek zullen beschikbaar zijn op de site www.hugovanhoudt.be .

Dit boek is het resultaat van een jarenlange inspanning die ik niet tot een goed einde had kunnen brengen zonder de hulp van velen die mij op uiteenlopende manieren hebben geholpen: door het laten bestuderen van hun verzamelingen, door het verstrekken van informatie, van afbeeldingen, enz.

Mijn grootste erkentelijkheid gaat dan ook uit naar de vele numismaten, verzamelaars en openbare instellingen die mij hebben geholpen, en in het bijzonder naar de heer Jan Moens die onvermoeibaar de lay-out op zich heeft genomen; zonder hem was dit boek er niet gekomen.

Graag vermeld ik ook speciaal de hulp vanwege:de heren Willem Van Den Nieuwenhof en John Saunders,die betrokken waren bij de volledige catalogisering; de heren Alain Fossion (Frans) en Robert Levinson(Engels),die de anderstalige teksten voor hun rekening namen; en de heren Bert Van Beek en Ronald Wientjes,die mee de complexe Bourgondische periode inhoudelijk bewerkten.

Hugo Vanhoudt
Heverlee, 1 maart 2015